- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565)

 - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา

 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ