วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่4(พ.ศ.2560-2563) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยผ่านระบบออนไลน์
126
 
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123 124
125
127