We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
งานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร

เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด 

**คนเกิดนอกบ้าน สถานพยาบาล โรงพยาบาล ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด
ในกรณีจำเป็น ไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)

     2. บัตรประจำตัวประชาชนบิดา และมารดา

     3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล

 

เอกสารที่ใใช้ในการติดต่อ กรณีมีการมอบอำนาจ

     1. บัตรประจำตัวประชชนผู็แจ้ง (ต้องเป็นบิดา หรือมารดา ของพ่อหรือแม่เด็กแรกเกิด)

     2. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อพยาน

     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

 

เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตาย

     1. คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ

     2. คนตายนอกบ้าน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตาย หรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่งโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ
แต่ต้องไม่เกิน 7 วันนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ หากไม่ปฏิบัติตาม (1) และ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) ที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ้านและรายการบุคคล

     2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล

     3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย

     4. หนังสือชันสูตรศพ หรือใบบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจในพื้นที่ที่มีการตาย

     5. สำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร. 14) ที่คนตายในบ้าน

     6. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่ผู้ตายในบ้าน เป็นผู้แจ้ง

     7. หนังสือมอบอำนาจของเจ้าบ้าน (กรณีไม่สามารถดำเนินการได้)

     8.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน (ผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ย้ายาเข้าอยู่ในบ้าน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) บ้านที่ย้ายเข้า

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

     3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน

     5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6 ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว)

 

การแจ้งย้ายเข้าภายในเขตเดียวกัน

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) บ้านที่ย้ายเข้า พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้ายที่ได้รับมอบหมาย

     3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

     4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) บ้านที่ย้ายออก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน

 

เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโ?ษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

     3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน

     5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้าย

 

การแจ้งย้ายปลายทาง

การแจ้งย้ายที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้าย ขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ ณ สำนัทะเบียนที่ต้องการเข้าทะเบียนบ้าน การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติมีค่าธรรมเนียม รายละ 20 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) ที่จะย้ายเข้า

     2. ผู้ประสงค์จะย้ายแสดงตน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย

     3. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่

     4. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าของบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมพยาน (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไปดำเนินการแจ้งย้ายได้)

การจำหน่ายรายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านมีหลายกรณี ได้แก่

     1.ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านถึงแก่ความตาย

     2. กรณีบุุคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง

     3. กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) ที่มีรายการบุุุคลชื่อซ้ำเกินกว่า 1 แห่ง หรือบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ หรือบุคคลที่ตายไปนานแล้ว หรือบุคคลที่ตายในต่างประเทศ

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบเานหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

     3. ใบมรณบัตร (ถ้ามี)

     4. หลักฐานการตายซึ่งออกโดยสถานฑูตไทย หรือสถานกงศุลไทยในต่างประเทศ หรือหลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งได้แปลและรับรองว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ

     5. เอกสารอื่น ๆ ......................................................

** การขอคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร ฉบับละ 10 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. บัตรประจำตัวประชาชน

     2. หลักฐานอื่นที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทะเบียนบ้านที่จะขอคัด

     3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ (กรณีมอบหมาย)

     4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าของรายการบุคคล (กรณีไม่สามารถมาดำเนินการได้) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมพยาน

 

การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฏร ฉบับละ 20 บาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

     1. บัตรประจำตัวประชาชน

     2. หลักฐานอื่นที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทะเบียนบ้านที่จะขอคัด

     3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ (กรณีมอบหมาย)

     4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าของรายการบุคคล (กรณีไม่สามารถมาดำเนินการได้) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมพยาน

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…